یک قالب ساده در افزونه Mivhak Syntax Highlighter

یک قالب ساده در افزونه Mivhak Syntax Highlighter